dotacje dla rolników aż do 500 000,00 zł!

Już 17 października rusza nabór wniosków na wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury!

Adresatami pomocy są m.in.:

 1. rolnicy lub małżonkowie rolnika:
  a) prowadzący lub rozpoczynający prowadzenie sprzedaży z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego,
  b) prowadzący lub rozpoczynający prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;
 2. osoby fizyczne uprawnione do chowu, hodowli lub połowu ryb.

Pomoc może być przeznaczona na tworzenie lub modernizację m.in.:

 1. miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 2. miejsc przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 1. budowy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy,
 2. rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy,
 3. budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko;
 4. zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 5. zakupu nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 6. utrzymania domen internetowych dotyczących sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 7. zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przewozu:
  a) produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
  b) produktów i półproduktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
  c) zwierząt przeznaczonych do uboju;
 8. zakupu nowych, ruchomych punktów sprzedaży, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przygotowywania żywności wytworzonej w większości z produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury pochodzących z gospodarstwa rolnego wnioskodawcy;
 9. modernizacji miejsc na targowiskach lub w budynkach i budowlach przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę, z tym że za koszt kwalifikowalny uważa się wyłącznie koszt, który jest związany bezpośrednio z powierzchnią wykorzystywaną przez wnioskodawcę do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 10. przygotowania w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych, miejsc do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury wytwarzanych przez wnioskodawcę;
 11. ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, planu przedsięwzięcia i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

WSPARCIE MOŻE WYNIEŚĆ DO 500 000,00 zł!

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami! Pomożemy w pozyskaniu powyższej dotacji! Pomożemy Ci w sporządzeniu wniosku i poprowadzimy przez cały proces, aż do rozliczenia przyznanych środków finansowych.

2022 © APMMGROUP.COM Wszystkie prawa zastrzeżone.