Dotacje dla rolników z sektora rolno-spożywczego!

NABÓR WNIOSKÓW REALIZOWANY JEST W RAMACH INWESTYCJI A1.4.1. INWESTYCJE NA RZECZ DYWERSYFIKACJI I SKRACANIA ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW ROLNYCH I SPOŻYWCZYCH ORAZ BUDOWY PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ŁAŃCUCHU KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI.  ZA INWESTYCJĘ ODPOWIADA MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.

Przedsiębiorco! Już 17 października rusza nabór wniosków na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury!

Adresatami pomocy  są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

W ramach Programu wspierane będą podmioty, które:
a) przetwarzają produkty rolne i wytwarzają w ramach tego procesu produkty rolne lub wprowadzają do obrotu produkty rolne;
b)przetwarzają lub wprowadzają do obrotu produkty rybołówstwa lub akwakultury;
c) przetwarzają produkty rolne, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzają w ramach tego procesy produkty nierolne.

Maksymalna wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, limity prezentują się następująco:

a) 3 000 000,00 zł – dla mikroprzedsiębiorstw;
b) 10 000 000,00 – dla małych przedsiębiorstw;
c) 15 000 000,00 zł – dla dużych przedsiębiorstw.

Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Do kosztów kwalifikowalnych należą:

1) budowy budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10%
całkowitej powierzchni tych budynków;
2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków
służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko
– o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;
4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
5) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przewozu:
a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
b) produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
c) zwierząt przeznaczonych do uboju;
6) zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;
7) zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
8) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplan i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami! Pomożemy w pozyskaniu powyższej dotacji! Pomożemy Ci w sporządzeniu wniosku i poprowadzimy przez cały proces, aż do rozliczenia przyznanych środków finansowych.

2022 © APMMGROUP.COM Wszystkie prawa zastrzeżone.