KPO- blisko 500 mln euro na Inwestycje dla przedsiębiorstw związane z dywersyfikacją działalności

Pandemia COVID-19, a także wywołane przez nią zjawiska kryzysowe szczególnie mocno dotknęły przedsiębiorstwa (w tym zwłaszcza MŚP) z wielu branż działalności gospodarczej. Dotyczyło to ogółu przedsiębiorstw, ale w szczególnym nasileniu przedsiębiorstw z takich branż jak sektor HoReCa, turystyka, kulturaPlanowany na pierwsze półrocze 2023 roku nabór wniosków do tytułowego konkursu ma być rozwiązaniem na walkę z kryzysem wywołanym pandemią.  

Przeciętna wartość projektu wyniesie ok. 100 000 euro. Celem konkursu jest rozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 (sektor HoReCa, turystyka, kultura).

Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia mające na celu rozszerzenie lub zmianę profilu działalności podmiotów (rozwój prowadzonej działalności lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego), obejmujące przede wszystkim:

  • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną (w tym np. roboty budowalne, zakup nieruchomości i wyposażenia, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do uruchomienia nowych produktów/usług, zakup wartości niematerialnych i prawnych, nakłady na ograniczenie kosztochłonności prowadzonej działalności);
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników (w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych);
  • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP (inne niż szkolenia, o których mowa powyżej).

Wybór przedsięwzięć nastąpi w formie konkursu. Wsparcie będą mogły otrzymać przedsiębiorstwa (MŚP) w sektorach: HoReCa, turystyka, kultura, które na podstawie doświadczeń w latach 2020-21 odnotowały spadek przychodów w związku wystąpieniem pandemii COVID-19. Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Jesteś zainteresowany aplikowaniem do konkursu? Skontaktuj się nami!

2022 © APMMGROUP.COM All rights reserved.