Drogi kredyt bankowy czy pożyczka unijna

W zależności od regionu w którym planujesz inwestycje dostępne są obecnie na rynku pożyczki unijne. Zaletą pożyczek jest atrakcyjne oprocentowanie w stosunku do oferowanych przez banki kredytów komercyjnych, co ważne jest ono stałe w całym okresie spłaty pożyczki.

W zależności od rodzaju pożyczki i jej przeznaczenia oraz wielkości przedsiębiorstwa oprocentowanie pożyczek unijnych znajduje się w przedziale  0,0% – 8,5%

Obecnie są dostępne POŻYCZKI

POŻYCZKA INWESTYCYJNO – OBOROTWA

 • oprocentowanie od 1,71 proc. w skali roku

Cel finansowania

 • inwestycje związane z koniecznością dostosowania się do nowych warunków rynkowych m.in. inwestycje w nieruchomości, zakup sprzętu/maszyn/urządzeń, zakup środków trwałych, procesy i narzędzia teleinformatyczne;
 • aktywa obrotowe w postaci zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półproduktów, produktów w toku, zaliczek na dostawy krótkoterminowe.

POŻYCZKA INWESTYCYJNO – OBOROTWA

 • oprocentowanie od 1,71 proc. w skali roku

Wsparcie inwestycji w niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu, poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw, zdolność do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi.

W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie premii (w postaci subsydiowania odsetek).

Premia w postaci subsydiowania odsetek dotyczy projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu, w tym: przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska, realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, wysokiej stopie bezrobocia, ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym, przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy. Pośrednik Finansowy przygotuje kryteria na podstawie których będzie kwalifikował przedsięwzięcie do objęcia Premią.

POŻYCZKA ROZWOJOWA

 • oprocentowanie od 0,51 proc. w skali roku
 • możliwość finansowania kapitału obrotowego wspierającego realizowaną inwestycję 
 • dla mikro, małych i średnich firm, w początkowej fazie rozwoju
 • możliwość karencji w spłacie kapitału – do 12 miesięcy

Cel finansowania

 • wsparcie małych, mikro i średnich przedsiębiorstw, których działalność musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału przedsiębiorstwa musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 • przyznanie pożyczki zależne jest od dwóch wariantów:
  a) wyłącznie na przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego,

lub
na przedsięwzięcie łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mająca na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej).

WEJŚCIE KAPITAŁOWE

 • wejście kapitałowe w województwie warmińsko-mazurskim
 • o finansowaniu do 2 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (funkcjonujących na rynku do 3 lat)
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat

Cel finansowania

Innowacyjne przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Firma może przeznaczyć kapitał m.in. na innowacje:

 • Produktowe
 • Usługowe
 • Procesowe
 • Organizacyjne
 • Marketingowe

POŻYCZKA INWESTYCYJNA

 • kwota pożyczki – do 500 tys. zł
 • okres spłaty – do 84 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 miesięcy (okres karencji nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw realizujących inwestycję na terenie województwa pomorskiego
 • oprocentowanie na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej

Cel finansowania:

Ze środków pożyczki inwestycyjnej II możliwe jest finansowanie inwestycji realizowanych na terenie województwa pomorskiego związanych z:

 • poprawą potencjału konkurencyjnego,
 • poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi,
 • zwiększeniem produktywności,
 • koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Środki pożyczki mogą zostać przeznaczone na:

 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
 • unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • modernizację środków produkcji,
 • adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 • wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy,
 • uruchomienie lub wzmocnienie świadczenia usług online, dostosowanie miejsc pracy do możliwości pracy zdalnej,
 • rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w odpowiedzi na sytuację epidemiczną.

Dodatkowo możliwe jest finansowanie kapitału obrotowego do wysokości 25 proc. środków pożyczki, pod warunkiem, że kapitał obrotowy jest bezpośrednio związany z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

POŻYCZKA ANTYINFLACYJNA DO 10 MLN ZŁ

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI:

 • pożyczka przeznaczona na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych udzielana w formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji);
 • firmy z sektora MŚP o przychodach powyżej 4 mln zł, nie będące w sytuacji trudnej na koniec roku 2019, posiadające dodatnie wyniki za 2021 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzące pełną księgowość, spełniające kryteria objęcia gwarancją portfelową Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG);
 • kwota pożyczki: od 0,8 mln PLN do 10 mln PLN;
 • waluta: PLN;
 • okres finansowania:
 • do 48 miesięcy dla pożyczki obrotowej (okres karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy);
 • do 120 miesięcy dla pożyczki inwestycyjnej (okres karencji w spłacie kapitału do czasu zakończenia/uruchomienia inwestycji);
 • wypłata pożyczki: jednorazowo lub w transzach;
 • spłata kapitału pożyczki: w równych ratach kapitałowych. Pierwsza rata kapitałowa płatna 1 miesiąc po zakończeniu okresu karencji w spłacie kapitału;
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża (zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym);

Leave a Reply

2022 © APMMGROUP.COM All rights reserved.