FUNDACJA CTI

Misją fundacji CTI jest łączenie środowiska biznesu oraz nauki, w celu ułatwienia komunikacji, współpracy i wymiany wiedzy między tymi sektorami.

Nasza wizja: w Fundacji CTI innowacyjne pomysły, technologie oraz wyniki badań przekazywane są do praktycznego zastosowania w biznesie, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności.

Fundacja tworzy klaster STARTUP CTI in Poland, który zrzesza startupy, sprawując nad nimi opiekę mentorską i uczestnictwo w wyjazdach studyjnych.

CELE FUNDACJI:

 1. Za cel fundacji określa się:
  1. Propagowanie oraz popularyzację rozwiązań promocyjnych, innowacyjnych oraz ekologicznych związanych z wykorzystaniem zielonej energii oraz poprawą efektywności energetycznej w usługach, przemyśle, wytwarzaniu dóbr, tworzeniu procesów itp.
  2. Wsparcie przedsiębiorstw w tworzeniu, wdrożeniu, opracowaniu innowacji oraz wdrażaniu rozwiązań cyfrowych, nowych technologii, Przemysłu 4.0, zazielenieniu i eko – efektywnym zarządzaniu
  3. Realizacja, wsparcie oraz inicjacja postaw innowacyjnych oraz przedsiębiorczych wśród jednostek sektora publicznego oraz prywatnego.
  4. Prowadzenie wszechstronnych   działań   na   rzecz   lepszego   wykorzystania potencjału  intelektualnego  i  technicznego  ośrodków nauki   oraz   transferu   wyników   prac   naukowych   do   gospodarki krajowej i na eksport,
  5. Analizowanie wyników badań własnych oraz innych badań naukowych nad innowacjami,
  6. Prowadzenie badań nad transferem innowacji oraz jego zależnością pomiędzy gospodarką państwową i zjawiskami gospodarczo – społecznymi.
  7. Uczestnictwo, a także organizacja wydarzeń naukowych krajowych, regionalnych oraz międzynarodowych promujących innowacje, transfer innowacji oraz współpracę B+R z biznesem.
  8. Uczestnictwo, a także organizacja misji zagranicznych, targów i innych eventów promujących innowacje oraz nowe technologie
  9. Prowadzenie działań  na rzecz stymulowania  i promowania  innowacyjności oraz wielokierunkowego rozwoju przedsiębiorczości
  10. Wspieranie inicjatyw oraz ich inicjowanie na rzecz budowy organizacji zrzeszających ośrodków B+R, przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami.
  11. Promocja oraz propagowanie innowacyjności oraz postaw innowacyjnych jako wsparcie badań naukowych w uczelniach wyższych w krajach europejskich.
  12. Promocja oraz wspieranie badań naukowych i ich wyników w zakresie ekonomicznych i procesowych aspektów działalności gospodarczej.
  13. Wspieranie i   organizowanie   projektów   badawczych,   informacyjnych kształceniowych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy
  14. Wzmacnianie rynku pracy i aktywizowania osób fizycznych oraz organizacji i przedsiębiorców przez nowoczesne formy rozwoju przedsiębiorstw oraz prawidłowy transfer innowacji w tym edukacji i szkoleń
  15. Wsparcie działalności organizacji, których celem statutowymi są: działalność naukowa, techniczna, oświatowa, gospodarcza a także organizacje państwowe i samorządowe.
  16. Obsługa osób fizycznych i prawnych w zakresie pozyskiwania środków pomocowych, dotacji, subwencji z programów skierowanych do tych osób.
  17. Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych takich jak fundusze państwowe, fundusze europejskie, fundusze międzynarodowe.

REALIZACJA CELÓW:

 1. Powołana fundacja realizuje postawione cele poprzez:
  1. Prowadzenie badań naukowych nad rozwojem sektora innowacyjności w różnych postaciach w tym procesowych, produktowych oraz usługowych, prowadzenie i propagowanie wyników badań dotyczących wpływu transferu innowacji na rozwój działalności gospodarczych tym samorządowych i państwowych.
  2. Współpracę z innymi organizacjami w ramach działań wskazanych w punkcie a.
  3. Prowadzenie badań, audytów, analiz zleconych przez inne podmiotu.
  4. Opracowanie i publikacja ekspertyz, audytów, analiz dotyczących działalności gospodarczych oraz innowacji.
  5. Udzielanie subwencji, grantów, stypendiów, dotacji w zakresie działalności w zakresie wskazanym w celach fundacji.
  6. Opracowanie oraz prowadzenie szkoleń, doradztwa, coachingu, mentoringu w zakresie prowadzenia działalności, transferu innowacji, uzyskania, rozliczania i prowadzenia projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
  7. Tworzenie klastrów, stowarzyszeń, organizacji, których zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorczości i promowanie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych, ekologicznych lub promocja i działania w obszarze badawczo-rozwojowym.
  8. Reprezentację interesów organizacji, które działają w obszarze celów Fundacji.
  9. Przygotowanie, organizację i prowadzenie eventów, targów, misji gospodarczych, wizyt studyjnych, konferencji, szkoleń, warsztatów, zjazdów, seminariów i innych form konsultowania i przekazywania wiedzy w obrębie celów fundacji zarówno w kraju jak i zagranicą.
  10. Prowadzenie działalności ekologicznej, edukacyjnej, doradczej, badawczo-rozwojowej, naukowej i szkoleniowej.
  11. Prowadzenie działań związanych z celami Fundacji zleconymi przez zewnętrzne organizacje.
  12. Współpraca z osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi, które mogą wesprzeć działalność Fundacji technicznie, innowacyjnie, ekologicznie finansowo, szkoleniowo, doradczo, informacyjnie.
  13. Prowadzenie kampanii reklamowych i działań promocyjnych, których celem będzie promocja innowacyjności, internacjonalizacji przedsiębiorstw, zazielenienia przedsiębiorstw oraz promocja finansowania zewnętrznego na rzecz inwestycji.
  14. Wydawnictwo czasopism, magazynów, ulotek, publikacji oraz broszur i stron internetowych w zakresie objętym celami Fundacji.
  15. Organizowanie działalności eksperckiej i doradczej.
  16. Realizacja i   współrealizacja   inwestycji   oraz   przedsięwzięć   gospodarczych służących celom statutowym Fundacji.

Fundacja świadczy usługi w zakresie:

 • doradztwa technologicznego: udziela porad w zakresie komercjalizacji pomysłów, opracowywania strategii innowacyjnych, ochrony własności intelektualnej oraz tworzenia planów biznesowych;
 • współpracy biznesu z nauką: inicjuje projekty, które umożliwiają współpracę między naukowcami a przedsiębiorcami, promując wymianę wiedzy i transfer;
 • finansowania innowacji: pomaga w identyfikacji źródeł finansowania, takich jak dotacje,  pożyczki i inne, które wesprą rozwój innowacyjnych projektów i przedsięwzięć;
 • inkubacji: zapewnia wsparcie dla start-upów i młodych firm, umożliwiając im rozwijanie i testowanie ich innowacyjnych rozwiązań;
 • internacjonalizacji: zapewnia wsparcie w rozwoju biznesu na rynkach zagranicznych;
 • transferu technologii: ułatwia transfer technologii, czyli przekazywanie wyników badań naukowych, patentów, know-how i innych rozwiązań  technologicznych do sektora biznesowego w celu ich komercjalizacji;
 • szkoleń i edukacji: organizuje warsztaty, szkolenia i konferencje, które mają na celu podnoszenie kompetencji przedsiębiorców i naukowców w zakresie transferu technologii i innowacji;
 • HR BUSINESS PARTNER: przygotowuje indywidualne i profesjonalne plany działania dla firm w dziedzinie zarządzania personelem;
 • wyjazdów studyjnych: organizuje międzynarodowe spotkania biznesowe do zawiązywania nowych relacji biznesowych.

Zawartość w przebudowie.

nr kontaktowy: 55 237 89 32 

adres e-mail: fundacja@apmmgroup.com

ADRES:

Elbląski Park Technologiczny
ul. Stanisława Sulimy 1
pok. 332-334/ piętro 2
82-300 Elbląg

DANE FUNDACJI: KRS 0001038788, NIP 5783161985, REGON 525477419

SANTANDER BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

NR KONTA: 94 1090 2617 0000 0001 5591 1424

2022 © APMMGROUP.COM Wszystkie prawa zastrzeżone.